SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými Pravidly umístěnými na serveru provozovaném firmou Portall. Objednáním služeb (ve smyslu čl. 4 Pravidel) vyslovuje a potvrzuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Pravidly stejně, jako by byla tato Pravidla vytištěná a podepsaná ve formě smlouvy. Tato Pravidla jsou platná v aktuálním znění, které je níže uvedeno a jsou trvale k dispozici na internetových stránkách http://portall.eu/smluvni_podminky.php

Pravidla upravují smluvní vztah mezi:

Portall
Dolce 01, Jesenice
264 01 Sedlčany
IČO: 15107779
(dále jen ”poskytovatel”)

a

Zákazníkem
(dále jen ”zákazník” )

Poskytovatel a zákazník mohou být pro účely Pravidel dále také nazýváni společně jako "smluvní strany" nebo jednotlivě ”smluvní strana”, přičemž smluvní strany se dohodly na tomto znění Pravidel:

1. Poskytované služby

1.1. Pokud poskytovatel zajistí jménem zákazníka registraci nového doménového jména u subjektů, které jsou doménové jméno oprávněni poskytnout, stává se zákazník majitelem doménového jména a je oprávněným k výkonu práv k doménovému jménu.

1.2. Poskytovatel zajistí na základě potvrzené objednávky zákazníka provoz služeb, jejichž rozsah a specifikace je daná objednávkou zákazníka a nabídkou poskytovatele platnou ke dni uskutečnění objednávky.

1.3. Pro účely plnění poskytování služeb daných objednávkou náleží zákazníkovi vyhrazení datového prostoru na internetovém serveru poskytovatele. Rozsah poskytovaného prostoru je daný nabídkou poskytovatele platnou ke dni uskutečnění objednávky služeb.

1.4. Za účelem přístupu k přidělenému datovému prostoru jsou zákazníkovi na jeho žádost poskytnuta příslušná přístupová práva.

1.5. Poskytovatel se zavazuje provádět monitoring technického stavu datového prostoru objednatele.

1.6. V případě, že poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící zákazníkovi ve využívání poskytovaných služeb, započne v nejbližším možném termínu s jejím odstraňováním.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb. Je-li to možné, informuje poskytovatel zákazníka o provádění uvedených činností s dostatečným předstihem.

2.2. Je-li poskytování služeb (zaviněné zejména výpadkem serveru) přerušeno na déle než 3 hodiny v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu. Sleva z poplatků se nevztahuje na výpadek zapříčiněný stavem popsaným v čl. 2.5.1.

2.3. Pokud je poskytovateli předem známa skutečnost nutného přerušení poskytování služeb, bude o této skutečnosti včas zákazníka informovat.

2.4. Poskytovatel právně neodpovídá za obsahovou náplň datového prostoru zákazníka ani za činnosti, které jsou zákazníkem prostřednictvím požitků jemu poskytnutých prováděny.

2.5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod. – a to zejména:

2.5.1. při zásahu vyšší moci, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, válka ...), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.).

2.5.2. v případě využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem (tím se mimo jiné rozumí i stav, kdy je přístup k serveru získán využitím slabých míst či chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních poskytovatele dodaných třetími stranami).

2.5.3. v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto Pravidel nebo příslušné smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy apod.

2.5.4. v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto Pravidel nebo příslušné smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití zákazníka.

2.5.5. v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli služby zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců.

2.5.6. v případě skutečností uvedených v ustanoveních 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 a 3.9.

2.6. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, která zákazník provádí v rozporu s těmito Pravidly.

2.7. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesplněním jiných povinností zákazníka, vyplývajících z obecně platných právních předpisů.

2.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení Pravidel ze strany zákazníka.

2.9. Zákazník je povinen pro účely zřízení služeb (zejména registraci doménového jména) předložit poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace uvedené při registraci zákazník plně odpovídá včetně všech případných důsledků vzniklých na základě chybných informací.

2.10. Pokud není vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak, zákazník nesmí:

2.10.1. žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systému poskytovatele, než jemu vymezené, pohybovat se v jiných, než jemu vymezených adresářích, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému.

2.10.2. využívat služeb poskytovatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.

2.10.3. využívat služeb pro činnost rozesílání nevyžádaných emailových zpráv (v odborné terminologii označovaných jako "spam").

2.10.4. využívat služeb k ukládání nebo přenosu dat, která obsahují erotický nebo pornografický materiál, hudební nebo filmové soubory, nelegální software, archivy souborů určených pro download, jakož i odkazu (linku) na data tohoto charakteru.

2.10.5. vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení serveru, konektivity nebo jiné části systému poskytovatele.

2.10.6. vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob nebo poskytovatele.

2.11. Zákazník bere na vědomí a zavazuje se řídit následujícím:

2.11.1. Datový průtok prezentací je neomezený. V případě velmi rozsáhlých projektů, či prezentací nadměrně zatěžujících servery je však potřeba individuální dohoda zákazníka s poskytovatelem a jeho písemný souhlas. Při provozu erotických či download serverů – zejména rozsáhlé archivy MP3 (pokud je jejich provoz předem Poskytovatelem povolen) je povinen zákazník takový datový průtok hradit a to tak, že v ceně za příslušný typ prezentací je 100GB/měsíc, nad tento limit účtuje poskytovatel 100,- Kč za každých dalších 10GB. Na provoz erotické prezentace musí být předem složena záloha na datový průtok ve výši 10.000,- Kč.

2.11.2. Doménu III. řádu není možno využít pro hostování jakýchkoli stránek.

2.11.3. Veškeré CGI skripty (spustitelné binární soubory, Perl) musí být před umístěním na server předloženy ke schválení poskytovateli. Zajišťuje se tak bezpečný provoz ostatních prezentací. Do adresáře cgi-bin není "on-line" přístup. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit potřebné právní kroky v případě prokazatelného zneužití CGI skriptu v neprospěch poskytovatele, včetně okamžitého odstavení provozu této prezentace.

2.11.4. Do prostoru v rámci jednoho tarifu muže směřovat více domén II. řádu, avšak pouze pokud se jedná o alias - tj. po načtení jedné adresy se zobrazí stejné stránky jako po načtení druhé. Není tedy možné směrovat aliasy na odlišné stránky (a to ani PHP skripty apod.). Počet dalších domén (mimo hlavní doménu prezentace), které mohou směrovat do jednoho prostoru, může být upraven dohodou.

2.11.5. FTP přístup slouží výhradně k uploadu (nahrávání dat) zákaznické prezentace na servery poskytovatele a další činnost nezbytně nutnou pro chod prezentace (prohlížení logu, změny přístupových práv apod.). Je vyloučeno používat FTP přístup pro jakékoli jiné účely, zejména pak jako download server či pro zálohování osobních dat přímo nesouvisejících s prezentací.

2.12. Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k systému poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv, je zákazník povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.

2.13. Zákazník je oprávněn písemně, požádat poskytovatele o pozastavení poskytování služeb na dobu určitou, tato žádost musí být potvrzena přiděleným uživatelským jménem a heslem prezentace.

2.14. Při nedodržení ustanovení 2.10 a 2.11 odpovídá zákazník za veškeré vzniklé škody, které tímto způsobí a to i včetně ušlého zisku.

3. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

3.1. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Výše základní úplaty je 0,- Kč a částka dále dohodnutá, za běžný rok pro zákazníky 1. a 2. skupiny. Další možná úplata za poskytované služby se stanovuje dohodou.

3.2. Délka platebního období je předem stanovena na dobu minimální jednoho roku. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, popř. jiným vzájemně dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 10 dnů před započetím poskytování služeb.

3.3. V závislosti na délce stanoveného platebního období muže být zákazníkovi poskytnuta sleva nebo účtována přirážka.

3.4. V případě změny stanoveného ceníku se zákazníkovi cena za již předplacené období nemění. Nový ceník vstupuje v platnost pro nejbližší platební období, za které dosud nebyla po zákazníkovi požadována platba dle dříve platného ceníku.

3.5. Zákazník je povinen úplatu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na účetním dokladu.

3.6. Uhrazením úplaty se rozumí připsání platby na účet poskytovatele.

3.7. Zákazník je k úhradě částky vyzván e-mailem (pokud není předem domluveno jinak) s přiloženou zálohovou fakturou s termínem splatnosti 10 dnů. Po uhrazení této zálohové platby je na žádost zákazníka vystaven a zaslán řádný daňový doklad.

3.8. Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele.

3.9. Při neuhrazení úplaty do data její splatnosti je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. V případě nezaplacení v požadovaném termínu je zákazník dvakrát upozorněn e-mailem. Při překročení termínu splatnosti o sedm dnů jsou poskytované služby pozastaveny (přesměrovány na stránku "stop") a po dalších čtrnácti dnech jsou poskytované služby zrušeny, a to společně s e-mailovými.

3.10. Obnovení poskytování služeb pozastavených na základě ustanovení č. 3.9 je možné pouze po prokazatelném uhrazení veškerých dlužných úplat a písemné žádosti zákazníka o obnovení poskytování služeb.

3.11. Pokud nebyla úplata uhrazena po dobu delší než 14 kalendářních dnů od data splatnosti, je tato skutečnost považována za vážné porušení smluvních podmínek.

3.12. Zákazník vyjadřuje souhlas s tím, že za znovuobnovení poskytování služeb pozastavených z důvodu porušení smluvních podmínek může být zákazníkovi účtována částka do výše 1.000,- Kč.

3.13. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den odepsání částky z účtu plátce ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky, nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

3.14. V případě prodlení zákazníka v úhradě platby je poskytovatel oprávněn tuto skutečnost po uplynutí 21 dnů zveřejnit.

3.15. Pokud je poskytovatel v prodlení s poskytováním svých služeb, je zákazník oprávněn žádat vrácení části paušální ceny ve výši poměrné částky připadající na každý započatý den prodlení. Jiná náhrada (např. náhrada škody a ušlého zisku) nemůže být poskytnuta.

3.16. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je zákazník oprávněn reklamovat vyúčtování ceny do 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služeb), jinak toto právo zaniká.

3.17. Případné náklady spojené s registrací doménového jména, jakož i registrační poplatky hradí zákazník (není-li předem dohodnuto jinak).

4. Smlouva a čas plnění smlouvy

4.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vchází v platnost a účinnost v případě:

4.1.1 realizace zákazníkem specifikované objednávky po vzájemné dohodě akceptované oběma stranami.

4.1.2 elektronickou (či písemnou) formou podané žádosti (návrhu, objednávky) zákazníka včetně odsouhlasení těchto Pravidel nebo zaplacením prvního poplatku na základě vystaveného účetního dokladu.

4.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smluvní vztah končí uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

4.3. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, a to písemně, doporučenou poštou. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

4.4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě vážného porušení smluvních podmínek ze strany zákazníka, zejména v případech uvedených v ustanovení čl. 2.10, 2.11 a 3.11.

4.5. Skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 a 2.8 se nepovažují za prodlení poskytovatele s plněním závazku.

5. Ochrana důvěrných informací

5.1. Smluvní strany se zavazují přijmout odpovídající opatření k ochraně vzájemných, výslovně důvěrných informací. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání smluvního vztahu a následujících dvou let po ukončení jeho platnosti. Pokud není stanoveno jinak, tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

5.1.1. informace veřejně dostupné

5.1.2. informace o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva

5.1.3. podmínky pro poskytování služby

5.1.4. uvedení zákazníka do referencí poskytovatele

5.1.5. informace vyžadované soudy, orgány činnými v trestném řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran.

5.2. Za prokázané porušení ustanovení 5.1. jednou ze smluvních stran této smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu skutečné škody takto vzniklé.

5.3. Poskytovatel není bez výslovného souhlasu zákazníka oprávněn obsahově modifikovat jeho data ani zjišťovat obsah jeho elektronické pošty, vyjma případu, kdy je k této činnosti zplnomocněn a vyzván zmocněnými orgány (např. policie, soud apod.) nebo pokud pojme důvodné podezření na porušování smluvního vztahu ze strany zákazníka.

5.4. S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je poskytovatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektum zajišťujícím pro poskytovatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání.

5.5. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát na to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajum zákazníka, k jejich změně zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

5.6. Zákazník je oprávněn využívat služeb včetně nehmotných statků spojených se službami pouze k účelu danému Pravidly. Právo není přenosné na třetí osoby.

5.7. Zákazník je povinen při své činnosti dle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům, která poskytovatel zajistil zákazníkovi k užívání.

6. Ustanovení společná a závěrečná

6.1. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, korespondenční adresa apod.).

6.2. Otázky smluvně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v jeho platném znění.

6.3. Případné odchylky od těchto Pravidel, musejí být učiněny písemnou nebo elektronickou formou. V případě elektronické formy bude znění Pravidel zveřejněno na www stránce poskytovatele: http://portall.eu.

6.4. Poskytovatel má právo jednostranně změnit znění Pravidel. O takové skutečnosti bude informovat prostřednictvím www stránky http://portall.eu zákazníka. V případě, že zákazník vysloví nesouhlas s novým zněním Pravidel, zkracuje se výpovědní lhůta uvedená v čl. 4.3. Pravidel na 1 měsíc.

6.5. Pravidla vytvářejí a specifikují smluvní vztah smluvních stran, který vstupuje v platnost dnem realizace objednávky zákazníka poskytovatelem.

6.6. Tato Pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle poskytovatele a zákazníka.

6.7. Pravidla ve výše uvedeném znění nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2004 a v plném rozsahu nahrazují jakákoli dříve vydaná Pravidla vztahující se k poskytování služeb poskytovatelem.